Pájara

Imaginate m'hijo

May 6, 2019

Canta la pájara Cata.
Cata la pájara canta.
Pajarita Cata.
Pajarita canta que canta.
La pájara Cata canta que canta.

Pajarita canta.
Pajarita canta que canta.
La pájara Cata canta cantatas.

Canta la pájara Cata.
Canta tocatas, toca cantatas
y tanto toca cantando
que canta tocando.

Pajarita Cata.
Pajarita canta que canta.
La cántara pajarita que canta.
Canta Catita cantá.